หน่วยรับรองและหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย

แนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานแรงงานไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจภาคเอกชน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตเป็นหน่วยรับรองและหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดจำนวนวันประเมินและผู้ทำหน้าที่ในการประเมิน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย
แบบคำขอให้บริการหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
รายชื่อหน่วยรับรองและหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย