Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TLS มาตรฐานแรงงานไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย ความรับผิดชอบทองสังคมของธุรกิจไทย TLS8001-2010 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 11480
กระบวนการรับรอง TLS 8001 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3020
ขั้นตอนประกาศแสดงตนเอง TLS เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3187
แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย tls8001-2010 ในสถานประกอบกิจการ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3434
แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3895