Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TLS มาตรฐานแรงงานไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย ความรับผิดชอบทองสังคมของธุรกิจไทย TLS8001-2010 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 6448
แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2472
แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย tls8001-2010 ในสถานประกอบกิจการ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1649
ขั้นตอนประกาศแสดงตนเอง TLS เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1373
กระบวนการรับรอง TLS 8001 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1239