Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TLS มาตรฐานแรงงานไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย ความรับผิดชอบทองสังคมของธุรกิจไทย TLS8001-2010 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 11401
แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3874
แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย tls8001-2010 ในสถานประกอบกิจการ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3406
ขั้นตอนประกาศแสดงตนเอง TLS เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3164
กระบวนการรับรอง TLS 8001 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2981