Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สรุปรายงานที่สถานประกอบกิจการนำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practiecs : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ ประจำปี 2561 - 2562

สรุปรายงานที่สถานประกอบกิจการนำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practiecs : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ ประจำปี 2561 - 2562

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (tls11-01-08-2562.pdf)tls11-01-08-2562.pdf นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา96 kB2019-08-01 08:35