08/29 2554

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13-15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 1652-3 โทรสาร : 0 2354 1642-3
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

map tbs fitsize