Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

headgallery

headdlpw

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิผลขององค์การด้วย TLS 8001 - 2010

training23 01 62

1

2

3

4

5

6

7

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิผลขององค์การด้วย TLS  8001 - 2010 โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมในหลักสูตรดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายดุสิต สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของมาตรฐานแรงงานไทย และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบกิจการ 26 แห่ง เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง จำนวน 39 คน และบุคลากรของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จำนวน 5 คน