Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศกรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 769
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 905
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบซ่อมเพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 27 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1875
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบซ่อมข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ 06 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1642
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 06 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1532
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรง ประจำปี 2558 22 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย Administrator 1438
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลตามประกาศกรมเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2557 22 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย Administrator 738
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรง ประจำปี 2557 23 เมษายน 2557 เขียนโดย Administrator 1321
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 03 ธันวาคม 2556 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1123
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 19 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Administrator 1291
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 19 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Administrator 1488
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ฯ 19 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Administrator 1309
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 11 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย Administrator 1464
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนหรือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาฯ ปี ๕๕ 10 กันยายน 2555 1584
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติโดยการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาฯ 24 สิงหาคม 2555 1428
ประกาศกรมเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดระดับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และระยะเวลาการรับรอง 16 สิงหาคม 2555 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 2752
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจดทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 12 กรกฎาคม 2555 1920
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบซ่อมข้อเขียนผ่านหรือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 2347
การสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1905
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านหรือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 2078