Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และเรื่องรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อ คัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นั้น

เนื่องจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดัง กล่าว ได้กหนดให้มีการสอบซ่อมในกรณีมีผู้สอบข้อเขียน (ภาค ก.) ไม่่ผ่าน โดยจะจัดสอบซ่อมภายใน 3 เดือน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงประกาศให้มีการสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐาน แีรงงาน ประจำปี 2558 รายเอียดตามเอกสารแนบ