Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม. ประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2561

tls05 09 08 2561

tls01 09 08 2561

tls02 09 08 2561

tls03 09 08 2561

tls04 09 08 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อขียน โดยมีผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน