Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

 tls01 13 03 2561

tls02 13 03 2561

tls03 13 03 2561

tls04 13 03 2561

tls05 13 03 2561 

tls06 13 03 2561

tls07 13 03 2561

 tls08 13 03 2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการขยายผลการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สามารถนำไปขยายผลใช้ในกลุ่มสถานประกอบกิจการ หรือเครือข่ายการค้า โดยร่วมกันปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของลูกจ้างให้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าต่อไป  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง สมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ แอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร