Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.กาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563

tls01 03 03 2563

tls06 03 03 2563

tls08 03 03 2563

tls11 03 03 2563

tls07 03 03 2563

tls09 03 03 2563

tls10 03 03 2563

tls01 04 03 2563

tls02 04 03 2563

tls04 04 03 2563

tls03 04 03 2563

tls06 04 03 2563

tls05 04 03 2563

สพม. โดยคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสสค. จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันติดตามและประเมินการยกระดับของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ จังหวัดกาญจนบุรี