Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม.จัดประชุมสรุปผลโครงการความร่วมมือการพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

tls01 20 02 2563

tls02 20 02 2563

tls03 20 02 2563

tls04 20 02 2563

tls05 20 02 2563

นายสมพจน์ กวางแก้ว เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการของโครงการฯ ในปี 2562 ร่วมกับบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด(มหาชน)
และหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 14
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ