Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

tls01 18 02 2563

tls02 18 02 2563

tls03 18 02 2563

tls05 18 02 2563

tls05 18 02 2563

tls06 18 02 2563

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางบริหารและการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน