Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

tls01 19 02 2563

tls02 19 02 2563

tls03 19 02 2563

tls04 19 02 2563

tls05 19 02 2563

tls06 19 02 2563

นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น14 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน