Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย

tls01 10 10 2562

tls02 10 10 2562

tls03 10 10 2562

tls04 10 10 2562

tls05 10 10 2562

นายสุกิจ ครุฑคง ผอ.กพม. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย การประชุมฯดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สหภาพยุโรป และองค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินนโยบายในการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในการประกอบกิจการ ได้มีโอกาสนำเสนอนโยบาย มาตรการ และหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสิทธิผลในการดำเนินการ  ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ