Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กสร. ร่วมมือนิคมฯ สินสาคร ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย

tls01 25 09 2562

tls02 25 09 2562

tls03 25 09 2562

tls04 25 09 2562

tls05 25 09 2562

tls06 25 09 2562

tls07 25 09 2562

tls08 25 09 2562

tls09 25 09 2562

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ยกระดับสถานประกอบกิจการให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมชูเป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทย

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยมีมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ และเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าในเวทีการค้าโลก นำไปสู่การขจัดอุปสรรคหรือข้อจำกัดทางการค้าที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานได้อย่างยั่งยืน เพื่อขยายการดำเนินการดังกล่าวไปสู่สถานประกอบกิจการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม กสร. ได้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกและห่วงโซ่การผลิตหนาแน่น สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีสถานประกอบกิจการและแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานและเผยแพร่เชิญชวนให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการสมาชิกนิคมฯ จัดทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 55 แห่ง ได้รับการรับรอง 3 แห่ง ประกาศแสดงตนเอง (Self-declaration) 52 แห่ง จากสถานประกอบกิจการของทั้งสองนิคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 128 แห่ง ทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป สามารถต่อยอดโดยการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T-Mark) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพการผลิตที่คำนึงถึงสิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และตัวของผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง

             อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2563 กสร. พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพและยกระดับการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในนิคมฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับ
นิคมอุตสาหกรรมอื่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทยต่อไป