Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 2 แห่ง

67453448 335743087302117 1200955461067603968 n 1

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ณ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ  และบริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด กรุงเทพฯ  (สรพ. 7)