Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

50314379 233645184178575 8310426040296013824 o

 

50279653 233645387511888 1110645750670295040 n

 

50317001 233645340845226 6927849125383766016 n

 

50668162 233645367511890 8284545254565085184 n

 

50920389 233645217511905 5941742570005594112 n

 

 

เมื่ออังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์ ให้แก่สถานประกอบกิจการ 7 แห่ง ที่ผ่านการประเมินโดยหน่วยประเมินภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด