Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

tls01 09 01 2562

tls02 09 01 2562

tls03 09 01 2562

tls05 09 01 2562

tls06 09 01 2562

 วันที่ 8 ม.ค. 62 นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงาน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1 /2562 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนกองความปลอดภัย ผู้แทนกองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกองนิติการ ผู้แทนกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเรื่องการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมแนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือช่องทางผ่านแดนที่สำคัญ และพิจารณาแนวทางการติดตามและประเมินการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน