Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
งานวันมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562 จ.ระยอง 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 58
กพม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 49
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย สมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 86
กพม.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน 1/2562 29 มกราคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 52
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 53
กพม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 09 มกราคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 135
งานวันมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562 จ.อุดรธานี 02 มกราคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 322
กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรม แปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย 24 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 127
กพม. จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) การใช้แรงงานที่ดี (GLP) 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 135
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 87
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมชี้แจงระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่้อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย แก่หน่วยรับรอง และหน่วยประเมินภาคเอกชน 14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 120
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 111
สพม. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกรผู้ปฏิบัติด้าน TLS 26 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 283
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 120
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 4/256 08 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 151
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 142
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 131
สพม.เข้าพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ตวามเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 24 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 187
โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ 2562 20 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 253
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 223