Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 9
สพม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 21
สพม. ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างคู่มือแนวปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-xxxx) 3/2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 39
สพม. ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างคู่มือแนวปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-xxxx) 2/2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 31
สพม. ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างคู่มือแนวปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-xxxx) 23 มกราคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 57
สพม. ร่วมออกคูหากิจกกรมให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้สนใจ สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) 21 มกราคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 61
สพม.จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย 2563 06 มกราคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 231
ประชุมคณะทำงานดำเนินการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 09 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 58
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 152
กสร. ร่วมมือนิคมฯ สินสาคร ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย 25 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 257
สพม.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 10 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 249
กสร.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 05 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 232
กสร. ร่วมกับ บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา เรื่องพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จ.พระนครศรีอยุธยา 05 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 226
กพม. ประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 216
สพม. จัดประชุมคณะอำนวยการและประสานงานการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ครั้งที่ 2 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 200
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 258
สพม. ให้คำปรึกษาหารือข้อกฎหมาย กับ บ.เอเพ็กซ์ เซอร์กิต (ไทยแลนด์) 08 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 274
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี และสมุทรสาคร 30 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 177
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 2 แห่ง 30 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 140
กพม.ร่วมประชุมรายงานผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น 25 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 116