Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.สระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 11 มีนาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 33
สพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย 06 มีนาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 37
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.กาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 05 มีนาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 39
กพม.เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือและแผนงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานเนื้อไก่ในประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 43
สพม.จัดประชุมสรุปผลโครงการความร่วมมือการพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 20 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 37
สพม. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 83
สพม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 52
สพม. ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างคู่มือแนวปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-xxxx) 3/2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 91
สพม. ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างคู่มือแนวปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-xxxx) 2/2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 80
สพม. ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างคู่มือแนวปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-xxxx) 23 มกราคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 89
สพม. ร่วมออกคูหากิจกกรมให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้สนใจ สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) 21 มกราคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 82
สพม.จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย 2563 06 มกราคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 258
ประชุมคณะทำงานดำเนินการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 09 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 89
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 178
กสร. ร่วมมือนิคมฯ สินสาคร ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย 25 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 277
สพม.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 10 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 267
กสร.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 05 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 255
กสร. ร่วมกับ บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา เรื่องพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จ.พระนครศรีอยุธยา 05 กันยายน 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 245
กพม. ประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 234
สพม. จัดประชุมคณะอำนวยการและประสานงานการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ครั้งที่ 2 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 229