Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมชี้แจงระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่้อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย แก่หน่วยรับรอง และหน่วยประเมินภาคเอกชน 14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 26
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 36
สพม. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกรผู้ปฏิบัติด้าน TLS 26 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 175
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 65
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 4/256 08 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 103
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 82
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 91
สพม.เข้าพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ตวามเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 24 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 149
โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ 2562 20 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 223
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 191
กพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 3/2561 05 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 137
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหารในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน 05 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 106
พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 รางวัล 27 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 169
สพม. ประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2561 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 191
สพม. จัดประชุม Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ครั้งที่ 4/2561 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 184
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน 01 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1128
สพม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-XXXX) 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 249
สพม. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จ.นครราชสีมา 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 205
สพม.ติดตาม สปก. ภาคตะวันออก นำ GLP ไปใช้ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 209
กสร. ประสานความร่วมมือ 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 183